×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وظایف و امورات محوله اداره درآمد

 

رسیدگی به اسناد درآمد و کنترل آنها با صورت حسابها

کنترل و ثبت عملیات درآمد مراکز تابعه در دفاتر و یا نرم افزارها

تهیه گزارش ماهانه میزان درآمد نقدی و بیمه ای

صدور بخشنامه ، دستورالعمل قانونی و حسابداری جهت واحد های تابعه

پاسخگویی به مراجع نظارتی وزارت مطبوع و مستقر در دانشگاه ( دیوان محاسبات)

 وتهیه و تنظیم صورتحساب مالی درآمد ماهیانه دانشگاه و ارسال به مدیریت امور مالی

تهیه آمار ماهیانه و سالیانه در آمد به تفکیک واحد ها

اخذ سوالات و مشکلات واحد ها و پاسخ گویی مکتوب پس از طرح در کمسیون تخصصی مدیریت امور مالی

رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده های مطروحه در مراجع ذیصلاح دولتی و غیر دولتی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

نظارت بر تنظیم  صورتحساب بیمه ای و ارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد و ثبت در دفاتر و یا رایانه

پیگیری دریافت مطالبات از سازمانهای بیمه گر و سایر موسسات طرف قرارداد

سرکشی ، نظارت و کنترل عملکرد حسابداری و نرم افزاری و... کلیه واحد های سطح دانشگاه

 همکاری با کارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات و اعضای تیم حسابرسی

همکاری در تهیه و تنظیم تراز نهایی و عملکردها و صورتهای مالی

تهیه گزارش فعالیتهای انجام یافته طبق نمونه فرم ابلاغی

پایش عملکرد صندوق  پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی و تطبیق عملکرد صندوقها با دستورالعمل های وزارت متبوع

نظارت و لزوم پیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحد های تابعه از موسسات طرف قرار داد

نظارت و لزوم پیگیری مستمر بر تهیه و تنظیم اسناد ( مصدومین ترافیکی، غیر ترافیکی، نیازمندان، بیماران سرطانی، بیماران خاص، بیماران روانی، بیماران سوختگی و ...) قبل از ارسال به معاونت درمان.

آموزشهای لازمه همکاران مالی واحد های تابعه  

نگهداری آرشیو مناسب از دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک مالی

درخواست وجه درآمد های ارسال شده به خزانه و انتقال آن به حساب پرداخت قابل برداشت درآمد های اختصاصی دانشگاه

جمع آوری درآمد های وصولی خانه های سازمانی و انتقال آن به حساب خزانه و اعلام به مدیریت بودجه

هماهنگی و تدوین برنامه های زمانبندی با خزانه جهت انتقال درآمد های دانشگاه به خزانه در نیمه دوم اسفند

هماهنگی در خصوص لزوم تشکیل جلسات مستمر با مسئولین درآمد واحد های تابعه

تهیه چک لیست نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه و ابلاغ آن به واحدها برای اجرای آن در دوره ای معین زمانی و استفاده از آن در بازدید آتی

استفاده از تجربیات کارشناسان امور درمانی و مدارک پزشکی در جهت تهیه و تنظیم بهینه اسناد و جلوگیری از افزایش کسورات توسط سازمانهایی بیمه ای طرف قرارداد 

ارتباط مستمر با کارشناسان بیمه ها خصوصا" کارشناسان بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و ... در خصوص وضعیت اسناد و صورتحسابهای پزشکی..

آموزش مسئولین درآمد و روئسای حسابداری واحد های تابعه در خصوص مسائل و موضوعات درآمدی در اجرای دقیق نرم افزارهای جامع ثبت درآمدها

ثبت اسناد ارسال و وصولی کلیه بیمه های طرف قرارداد ئ برنامه بیمه گری

درخواست وجه هر 15 روز یکبار و انجام ثبت مربوطه

ارسال صورت ریز درآمد ها به تفکیک واحد های تابعه در هر 15 روز

کنترل صورتحسابهای بانکی و فیشهای ارسالی از واحدها تابعه

وصول چکهای مربوط به خسارت خودروهای تصادفی و خدمات سطح یک روستایی  

جابجایی مبالغ مربوط به اشتباه واریزی به حساب درآمدها

انجام کنترلهای هفتگی مرتبط با نرم افزارهای ( تعهدی،، سجاد، آواب و ...)  HISواحد های تابعه و تطبیق خروجی نرم افزار های مورد استفاده با همدیگر و ارائه گزارش نهایی به مدیریت امور مالی

کنترل عملکرد واحد ها در رابطه با دستور العمل های تخفیف بیماران

کنترل و پیگیری نحوه ثبت و وصول درآمد های غیر عملیاتی ناشی از سود سپرده های کلیه حسابهای بانکی( دانشگاه و واحد های تابعه) و اجاره ( دارو خانه های سازمانی ، دکل های مخابراتی ، بوفه و ......) در سیستم تعهدی

پیگیری انتقال سود حسابهای بانکی ستاد و واحد های تابعه به حساب غیر قابل برداشت بانک ملی

پیگیری نصب دستگاه پز ( کارت خوان ) در صندوقهای سطح استان

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست