×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف اداره حسابداری مدیریت

برنامه ریزی و هماهنگی لازم با واحدهای تابعه جهت اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی

کنترل و نظارت بر حساب های مالیاتی و بیمه ای واحدهای تابعه

برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت پرسنل و نیازسنجی روسای امور مالی و کارشناسان ستادی و واحدهای تابعه جهت برگزاری کارگاههای مرتبط مورد نیاز آنان

تهیه گزارش های مورد نیاز برای مدیران مافوق

راهنمایی در رفع مشکل ستاد و واحدهای تابعه در زمینه مربوطه و انجام مکاتبات لازم

صدور بخشنامه ، دستورالعمل قانونی و حسابداری جهت واحد های تابعه

پاسخگویی به مراجع نظارتی وزارت مطبوع و مستقر در دانشگاه ( دیوان محاسبات و سازمان بازرسی)

صدور بخشنامه ، دستورالعمل قانونی و حسابداری جهت واحد های تابعه و پیگیری لزوم اجرائی آنه

اتخاذ ترتیبات لازم جهت محاسبه قیمت تمام شده و تهیه بودجه و گزارشات مدیریت

تحت کنترل داشتن قراردادهای منعقده دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن

انجام سایر وظایف محوله از جانب مدیر امور مالی دانشگاه

نگهداری آرشیو مناسب از دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست