×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وظایف و امورات محوله اداره تامین منابع و اعتبار

 

1)  درخواست وجه از وزارت اقتصاد و دارایی

2)  نظارت بر اعتبارات ثبت شده ستاد و واحدهای تابعه

3)  پیگیری اعتبارات تخصیص یافته از خزانه و سایر دستگاه های ذیربط

4)  پیگیری مبالغ اهدایی و کمک های مردمی و نحوه هزینه کرد آن بر اساس مجوزهای صادره

5)  نظارت بر نحوه تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای، اختصاصی ، ابلاغی و سایر منابع ....

6)  نظارت بر کنترل نحوه اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای تابعه در سقف تفاهم نامه مبادله شده

7)  ثبت اسناد خزانه ای و اعمال در حساب واحدهای دانشگاه

8)  تهیه و ارائه گزارشات مرتبط به مقامات مافوق

9) انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست