×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وظایف و امورات محوله اداره بررسی و نظارت اسناد مالی

رسیدگی کلیه اسنادی که در سیستم تعهدی ثبت میگردد اعم از ( کارپردازی، حواله، رسید و تامین اعتبار ) و تطبیق با قوانین ، دستورالعمل های اجرائی ، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر رویه های مصوب توسط هئیت امناء

رسیدگی و بررسی متن قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی و مطابقت آن با مقررات و قوانین حاکم قبل از تایید مدیر محترم مالی

بایگانی قراردادهای تمام واحد های سطح استان به همراه اصل مفاصا حسابهای مربوطه جهت پاسخگویی به تامین اجتماعی. ( لازم به ذکر میباشد که تصویر قراردادها و مفاصا حسابها ضمیمه سند خواهد بود)

صدور بخشنامه ، دستورالعمل قانونی و حسابداری جهت واحد های تابعه

پاسخگویی به مراجع نظارتی وزارت متبوع و مستقر در دانشگاه ( دیوان محاسبات)

رسیدگی به اسناد پرداختنی و تسویه حسابهای پیمانکاران و سایر قراردادها

اخذ سوالات و مشکلات واحد ها و پاسخ گویی مکتوب پس از طرح در کمسیون تخصصی مدیریت امور مالی

رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده های مطروحه در مراجع ذیصلاح دولتی و غیر دولتی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

انجام امورات مربوط به رفع نواقص و واخواهی کلیه اسناد هزینه از سوی حسابرسان ، دیوان محاسبات و سایر سازمانهای رسیدگی کننده که مورد ایراد قرار می گیرد

سرکشی ، نظارت و کنترل عملکرد حسابداری و نرم افزاری و... کلیه واحد های سطح استان

همکاری با کارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات و اعضای تیم حسابرسی

همکاری در تهیه و تنظیم تراز نهایی و عملکردها و صورتهای مالی

بررسی و تهیه میزان فراوانی علت واخواهی اسناد مالی به تفکیک واحد ها

ایجاد محدودیت برای رفع واخواهی اسناد حداکثر تا 10 روز کاری

آموزشهای لازمه همکاران مالی واحد های تابعه

تهیه جزوه نحوه تنظیم اسناد وهمچنین مدارک و مستندات مورد نیاز برای تمامی پرداختها جهت یکنواختی کلیه واحد های تابعه در سطح استان

نگهداری آرشیو مناسب از دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک مالی

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست