×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وظایف حسابداری پرسنلی (شاغلین و بازنشستگان)

نظارت بر جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آئین نامه ها، دستورالعملها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها.

اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه شاغلین و بازنشستگان و ارائه آنها به اداره حسابداری منابع و تأمین منابع اعتبار جهت اقدام لازم.

نظارت بر صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و سایر هزینه های مربوط به کارکنان شاغل از جمله سنوات خدمت و...

معرفی افراد بازنشسته جدید به بانک های تعیین شده جهت افتتاح حساب .

بررسی و انجام کلیه مکاتبات اداری با سایر دستگاه ها در خصوص بازنشستگان.

 ثبت و بررسی بیمه خدمات درمانی و بارگذاری اینترنتی

بررسی و ثبت کلیه کسورات داخلی و صندوقهای اعتباری و بانکها

وصول اضافه پرداختی از بازنشستگان و ارسال با فرم 7 به سازمان

ثبت تغییرات عائله و اولاد بازنشستگان استان و بارگزاری آن

ثبت کلیه نامه های اداری بین سازمان بازنشستگی و اداره امور مالی بازنشستگان

ثبت  و اعمال نامه های کسر از خقوق و ضمانت بازنشستگان

پرداخت حقوق ومزایای پرسنل شاغل و بازنشسته

پرداخت اضافه کار و کارانه پرسنل ستادی دانشگاه

پرداخت سایر مزایای پرسنلی کارکنان ستادی

نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای پرسنل واحدهای دانشگاه

ارسال کسور مربوط به حقوق پرسنل به سازمانها و نهادهای مربوطه

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست