×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
حسابداران می توانند با مدیریت صحیح بنیه های مالی را تقویت کنند
مدیریت امور مالی دانشگاه:

حسابداران می توانند با مدیریت صحیح بنیه های مالی را تقویت کنند

ه گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه محمد حسین سعیدی مدیر امور مالی دانشگاه طی پیامی فرا رسیدن 15 آذرماه روز حسابدار را به همکاران خود در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تبریک گفت.

ابلاغ سرکارخانم نرگس عبداله زاده

ابلاغ سرکارخانم نرگس عبداله زاده

جناب آقای دکتر خدادوست معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حکمی سرکارخانم نرگس عبداله زاده را به عنوان سرپرست امور مالی دانشکده فن آوری های نوین پزشکی منصوب كردند...

ابلاغ سرکارخانم میترا بیدارمغز

ابلاغ سرکارخانم میترا بیدارمغز

جناب آقای دکتر خدادوست معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حکمی سرکارخانم میترا بیدارمغز را به عنوان سرپرست امور مالی دانشکده پرستاری و مامائی منصوب كردند...

ابلاغ سرکار خانم فرشته قاسمی یگانه

ابلاغ سرکار خانم فرشته قاسمی یگانه

جناب آقای دکتر خدادوست معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حکمی سرکار خانم فرشته قاسمی یگانه را به ‌عنوان سرپرست امور مالی دانشکده تغذیه منصوب کردند..

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست